Zapytanie ofertowe nr 1 – oprogramowanie

W związku z planowaną realizacją przez „ESC GLOBAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością projektu pn. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ESC GLOBAL Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów ESC 120 Plus do kondycjonowania wody w przemysłowych instalacjach kotłowni parowych (nr wniosku: RPZP.01.05.00-32-W071/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania umożliwiającego sterowanie i zarządzanie kontrolą jakości procesu produkcyjnego.

Oprogramowanie musi być kompatybilne z aparatem do pomiaru i oceny inhibitorów osadów oraz umożliwiające sterowanie i kontrolę jakości procesu produkcyjnego, interpretację rezultatów w postaci wykresów, zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na proces produkcyjny.  Ponadto powinno umożliwiać zapisywanie danych w różnych edytorach np. w formacie zgodnym z Excelem oraz poza eksportem danych generowanie raportów z przeprowadzonych procesów w formacie pdf.

Termin związania ofertą min. 60 dni licząc od terminu składania ofert. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: daniel@escglobal.co.uk lub w wersji papierowej w oddziale Zamawiającego pod adresem Ul. Słoneczny Sad 4F, 72-002 Dołuje, nie później niż do dnia 25.03.2019r. o godz. 16.00.