Czym są kupony korozyjne i jak są wykorzystywane?

Główne zastosowania kuponów korozyjnych

Kupony korozyjne, zwane również kuponami korodującymi, to próbki materiału wykonane z tego samego materiału, co element lub konstrukcja, które mają być chronione przed korozją. Kupony te są umieszczane wewnątrz lub na powierzchni konstrukcji lub elementów, które podlegają korozji, aby monitorować proces korozji i ocenić jego wpływ na trwałość materiału. Więcej o nich przeczytasz poniżej.

Kupony korozyjne są umieszczane w bliskim sąsiedztwie materiału, który ma być chroniony przed korozją, takim jak rurociągi, zbiorniki, platformy morskie, czy stalowe konstrukcje.

Próbki te podlegają takim samym warunkom atmosferycznym lub środowiskowym, co właściwy materiał, dlatego są używane do monitorowania tempa korozji i oceny, jak długo materiał może pozostać w dobrej kondycji.

Poprzez analizę próbek korozyjnych, można określić tempo degradacji materiału i przewidywać, kiedy będzie konieczna jego wymiana lub konserwacja. To pomaga w planowaniu serwisu i zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych awarii.

zardzewiała rura
Korozja rury metalowej
Chcesz pozbyć się korozji układów wodnych?
Porozmawiaj z naszym ekspertem Global Concepts.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Testowanie skuteczności ochrony przed korozją

Kupony korozyjne są również wykorzystywane do oceny skuteczności metod ochrony przed korozją, takich jak powłoki antykorozyjne, farby, ochrona katodowa czy systemy zabezpieczania przed korozją. Testy te pozwalają na ocenę, czy zastosowane środki są skuteczne w ochronie konstrukcji.

Kupony korozyjne są również używane w badaniach naukowych w celu zrozumienia procesów korozji i rozwoju nowych metod ochrony przed korozją. Pomagają w opracowywaniu lepszych rozwiązań w dziedzinie inżynierii materiałowej i ochrony przed tego rodzaju procesem.

Preparaty chemiczne - Inhibitory

ESC 289

Katodowa i anodowa ochrona przed korozją i osadami w układach chłodzenia. Posiada atest PZH.

ESC CW 928L

Produkt do ochrony antykorozyjnej układów chłodzenia ze stali galwanizowanej. Posiada atest PZH.

ESC CW 928S

Związek chemiczny będący mieszaniną organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji.

ESC R 23L

Polimerowy stabilizator twardości, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Kiedy niezbędne jest wykonanie analizy zawartości manganu w wodzie?

Po co wykonuje się analizę zawartości manganu?

Analiza zawartości manganu w wodzie jest niezbędna w określonych sytuacjach, zwykle związanych z monitorowaniem jakości wody pitnej lub wody używanej w procesach przemysłowych. Oto kilka sytuacji, w których może być konieczne przeprowadzenie analizy zawartości manganu.

Agencje ds. ochrony środowiska i instytucje odpowiedzialne za dostarczanie wody pitnej regularnie monitorują zawartość manganu w wodzie, aby upewnić się, że nie przekracza ona określonych norm bezpieczeństwa.

Woda pitna z zawartością manganu powyżej poziomu dopuszczalnego może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W przemyśle, szczególnie w przemyśle chemicznym lub metalurgicznym, mangan może być używany jako składnik w procesach produkcyjnych.

Analiza zawartości manganu jest konieczna, aby monitorować jakość wody używanej w tych procesach i zapobiegać ewentualnym problemom związanym z kontaminacją produktów.

woda w naczyniu laboratoryjnym
Analiza manganu w wodzie
Zbadaj poziom manganu w wodzie.
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Monitorowanie jakości wody gruntowej i badania nad ochroną środowiska

Analiza zawartości manganu jest również ważna w przypadku monitorowania jakości wód gruntowych, szczególnie w obszarach, gdzie występują naturalne zanieczyszczenia mineralne, które mogą zawierać mangan. W kontekście badań nad ochroną środowiska lub w przypadku podejrzeń o zanieczyszczenie wód naturalnych, analiza zawartości manganu w wodzie może pomóc w określeniu źródła zanieczyszczenia i ocenie wpływu na ekosystemy wodne.

W niektórych przypadkach nadmierne spożycie wody z zawartością manganu powyżej dopuszczalnych poziomów może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zatrucie manganem. W takich sytuacjach analiza zawartości manganu w wodzie może pomóc w zidentyfikowaniu źródła problemu.

Preparaty do usuwania kamienia i zanieczyszczeń

ESC DS 4

Produkt do usuwania kamienia kotłowego, zawiera kwasy inhibitowane.

ESC DS 5050

Produkt efektywnie usuwający kamień i tlenki metali (np. rdzę), oparty na inhibitowanym kwasie amido…

ESC DS 6040

Produkt do usuwania kamienia kotłowego, zawiera kwas amidosulfonowy i kwas cytrynowy

ESC 501

Produkt do usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez tlenki, osady kamienia, osady soli, itd.

Na czym polega analiza wody?

Czym jest analiza wody?

Woda to nieodłączny element życia na naszej planecie.  Dlatego tak ważne jest, aby dbać o jej jakość. Właściwe badanie wody pozwala na ocenę jej stanu oraz wykrycie ewentualnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest analiza wody i jak przebiega jej proces.

Analiza wody jest zbiorem badań laboratoryjnych oraz pomiarów fizycznych, chemicznych i biologicznych, które mają na celu określenie jakości wody oraz identyfikację ewentualnych zanieczyszczeń. Badania te pozwalają na ocenę jej przydatności  do spożycia, użytku przemysłowego, nawadniania czy ochrony środowiska.

Analiza wody może być przeprowadzana na różnych etapach jej cyklu życiowego – od pobierania próbek ze źródła, przez proces uzdatniania, aż po kontrolę jakości wody pitnej dostarczanej do odbiorców.

woda
Analiza wody przemysłowej
Czy masz problem z wodą przemysłową?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Proces przeprowadzania analizy wody

Przeprowadzenie analizy wody składa się z kilku etapów, które obejmują m.in. pobieranie próbek, przechowywanie. Pobieranie próbek wody jest pierwszym i  kluczowym elementem tego procesu, gdyż od prawidłowego wykonania tej czynności zależy wiarygodność wyników badań.

W przypadku analizy wody pitnej próbki pobiera się zwykle z kranu, natomiast w przypadku wód powierzchniowych czy gruntowych – bezpośrednio ze źródła.

Przechowywanie i transport próbek do laboratorium również muszą być przeprowadzone zgodnie z określonymi procedurami, aby uniknąć zmiany właściwości badanej wody czy jej zanieczyszczenia. Badania laboratoryjne są ostatnim etapem analizy wody. W laboratorium specjaliści przeprowadzają różne rodzaje badań, stosując odpowiednie metody analityczne i aparaturę.

Wyniki badań są następnie interpretowane i porównywane z obowiązującymi normami oraz standardami jakości wody.

Preparaty chemiczne marki ESC

ESCIDE 31L

Biocyd nieutleniający – mieszanina izotiazolu. Nr pozw. biobójczego: 4609/11, posiada atest PZH.

ESC 2400

Kontrola kamienia i zasadowości w układach CO i zamkniętych układów chłodzenia. Posiada atest PZH.

ESC R 290

Związek chemiczny będący mieszaniną organicznych i nieorganicznych inhibitorów korozji.

ESC 501

Polimerowy stabilizator twardości, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

Czym jest analiza ICP-OES?

Główne składniki systemu ICP-OES

ICP-OES, czyli indukcyjnie sprzężona plazma z optycznym wydzielaniem emisji spektrometrii atomowej, to zaawansowana technika analityczna stosowana do określania zawartości pierwiastków w próbkach ciekłych. Jest to jedna z metod spektrometrii atomowej, która pozwala na precyzyjne i czułe pomiarowanie wielu pierwiastków jednocześnie.

  • Indukcyjnie sprzężona plazma (ICP) to zjonizowany gaz (zazwyczaj argon), który jest poddawany wysokiemu napięciu, co powoduje jonizację atomów w próbce. W wyniku tego procesu powstaje gorąca i stabilna plazma, w której atomy próbki zostają zjonizowane.
  • Optyczne wydzielanie emisji to część spektrometru, która umożliwia pomiar intensywności emisji świetlnej emitowanej przez zjonizowane atomy w plazmie. Ta emisja jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka i może być używana do identyfikacji i ilościowego pomiaru jego zawartości w próbce.
analiza chemiczna
Analiza metodą ICP-OES
Potrzebujesz analizy metodą ICP-OES?
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Przebieg procesu analizy metodą ICP-OES

Analiza ICP-OES jest bardzo przydatną techniką w analizie chemicznej, zwłaszcza gdy potrzebujemy precyzyjnych wyników dla wielu pierwiastków jednocześnie.

Jest szeroko stosowana w laboratoriach badawczych, przemyśle chemicznym, środowiskowym, metalurgicznym, geologicznym i wielu innych dziedzinach.

Próbka jest wprowadzana do plazmy poprzez rozpylenie jej kroplami lub w postaci aerozolu. W plazmie dochodzi do jonizacji atomów z próbki.

Zjonizowane atomy emitują charakterystyczne linie spektralne, które są rejestrowane przez spektrometr.

Analiza jest przeprowadzana dla wielu długości fal (widma) jednocześnie, co pozwala na identyfikację wielu pierwiastków w tym samym czasie.

Intensywność emisji jest mierzona i używana do obliczenia zawartości każdego pierwiastka w próbce.

Preparaty chemiczne redukujące tlen

ESC A 114L

Ochrona instalacji – kondensat, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

ESC R 10L

Redukcja tlenu na bazie siarczynu sodowego, nielotny.
Posiada atest PZH

ESC R 120L

Wielofunkcyjny produkt do konserwacji kotłów parowych. Posiada atest PZH.

ESC R 123L

Reduktor tlenu dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Posiada atest PZH.

Jakie są najskuteczniejsze sposoby uzdatniania wody przeznaczonej do celów przemysłowych?

Kiedy konieczne jest uzdatnianie wody przemysłowej?

Woda jest niezbędnym surowcem w wielu gałęziach przemysłu, a jej jakość ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesów produkcyjnych.

Uzdatnianie wody przemysłowej jest niezbędne, gdy zawiera ona zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć negatywnie na procesy produkcyjne lub jakość wytworzonych produktów. Woda może być skażona zarówno przez zanieczyszczenia naturalne, takie jak sole mineralne czy mikroorganizmy, jak i przez substancje chemiczne pochodzące z działalności człowieka.

Uzdatnianie wody jest również wymagane, gdy jej twardość przekracza dopuszczalne normy, co może prowadzić do osadzania się kamienia kotłowego czy korozji instalacji. Ponadto, w niektórych branżach przemysłu, takich jak farmaceutyczny czy spożywczy, woda musi spełniać szczególnie wysokie standardy jakościowe.

woda
Uzdatnianie wód przemysłowych
Problem z wodą? Wdrażamy systemy uzdatniania wody.
Zleć wykonanie analizy fizykochemicznej przez naszego eksperta.

Pomożemy Ci rozwiązać problemy czystości wody i dobierzemy dostosowany preparat, który zoptymalizuje właściwości wody w procesie produkcji. Porozmawiaj z naszym ekspertem, aby poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy.

Najskuteczniejsze metody uzdatniania wody przemysłowej

Wśród najbardziej efektywnych metod uzdatniania wody przemysłowej można wymienić między innymi procesy fizyczne, chemiczne oraz biologiczne. Filtracja mechaniczna, ultrafiltracja czy odwrócona osmoza to przykłady procesów fizycznych, które pozwalają na usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz zmniejszenie zawartości soli mineralnych. Metody chemiczne, takie jak koagulacja, flokulacja czy adsorpcja na węglu aktywnym, służą natomiast do usuwania zanieczyszczeń rozpuszczonych oraz substancji organicznych.

W przypadku konieczności eliminacji mikroorganizmów stosuje się metody dezynfekcji, takie jak ozonowanie, promieniowanie UV czy chlorowanie. Dobór odpowiedniej metody uzdatniania wody zależy od specyfiki danej branży oraz rodzaju występujących zanieczyszczeń.

Kontrola jakości wody uzdatnionej do celów przemysłowych

Aby zapewnić wysoką jakość wody uzdatnionej do celów przemysłowych, niezbędne jest regularne monitorowanie jej parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. W Polsce obowiązują normy PN oraz europejskie normy EN, które określają dopuszczalne wartości poszczególnych parametrów w zależności od rodzaju przemysłu. Analiza parametrów wody przemysłowej jest przeprowadzana zarówno przez laboratoria wewnętrzne przedsiębiorstw, jak i przez niezależne jednostki certyfikujące.

Preparaty chemiczne marki ESC

ESCIDE 31L

Biocyd nieutleniający – mieszanina izotiazolu. Nr pozw. biobójczego: 4609/11, posiada atest PZH.

ESC 2400

Kontrola kamienia i zasadowości w układach CO i zamkniętych układów chłodzenia. Posiada atest PZH.

ESCIDE 80L

Mieszaninia polimerowo-biocydowa. Nr pozw. biobójczego: 7878/19, posiada atest PZH.

ESC 501

Polimerowy stabilizator twardości, dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym.